Tháng 6/2017, lợi nhuận lõi trước thuế CFC thực hiện đạt 2,2/1,02 tỷ đồng so với kế hoạch. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, CFC hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó lợi nhuận lõi trước thuế thực hiện đạt 11,3/8,9 tỷ đồng kế hoạch, do tiết kiệm chi phí trong hoạt động. Kế hoạch trong tháng 7/2017, đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1,4 tỷ đồng.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG