Năm 2017 Ngô Minh Tuyền Nguyễn Khánh Vân Nguyễn Minh Thái Nguyễn Thị Minh Xuân Đoàn Mạnh Hùng Năm 2016 Hoàng Văn Núi Khoa Anh Toàn Lại Thị Huyền Trang Mai Sinh Thời Ngô Tiến Lưu Nguyễn Thị Hương Giang Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Thu Hương B Nguyễn Thị Thúy Lan Nguyễn Xuân Hòa Phạm Trọng Sang Quản Thị Hà Trần Thị Hải Yến Trần Đức Hùng Văn Thị Huệ Năm 2015 Bùi Lê Phương Anh Cù Đình Tiến Hoàng Hưng Khoa Anh Toàn Lại Ngọc Linh Mai Thanh Hải Ngô Tiến Lưu Nguyễn Khánh Vân Nguyễn Minh Thái Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Thanh Hà Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Trung Đức Nguyễn Xuân Hòa Phạm Trọng Sang Tạ Đức Trường Trần Thị Vân Anh Năm 2014 Hoàng Thị Thùy Linh Lại Ngọc Linh Lê Thành Công Ngô Tiến Lưu Nguyễn Khánh Vân Nguyễn Minh Thái Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Thanh Hà Nguyễn Xuân Hòa Phạm Thị Hải Yến Phạm Thị Phương Thảo Phạm Trọng Sang Trần Thị Vân Anh Đào Thị Lan Ngọc Đinh Hà Anh Năm 2013 Cù Đình Tiến Hoàng Hưng Hoàng Thị Thùy Linh Lê Mạnh Thường Lê Tuấn Tú Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Thanh Hà Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Trung Đức Nguyễn Xuân Hòa Phạm Thị Hải Yến Phạm Thị Phương Thảo Tạ Đức Trường Văn Thị Huệ Vũ Đức Dũng Đỗ Hoàng Trung Đỗ Thục Yến Năm 2012 Hoàng Thị Thùy Linh Lê Tuấn Tú Ngô Tiến Lưu Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Thanh Hà Nguyễn Trung Đức Phạm Trọng Sang Tạ Đức Trường Trần Thị Vân Anh Văn Thị Huệ Đỗ Hoàng Trung Đoàn Mạnh Hùng Năm 2011 Hoàng Hưng Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Thu Huyền Đặng Minh Hương Đoàn Mạnh Hùng Năm 2010 Cù Đình Tiến Nguyễn Thị Thanh Hà Nguyễn Thị Thu Huyền Năm 2009 Bùi Nguyên Quỳnh Hoàng Hưng Nguyễn Thị Minh Nguyễn Văn Đệ
  • Ngày vào CFC: 01/07/2008
  • Chức danh: Trưởng phòng
  • Phòng/ban: Ban kiểm toán nội bộ
  • Đạt danh hiệu: Hoàn thành tốt mục tiêu trong Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐQT ngày 24/12/2012 của Hội đồng quản trị về việc xử lý rủi ro đối với nhóm khách hàng ALC1