0. Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018

2. Tờ trình Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

3. Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

4. Báo cáo tự đánh giá hoạt động Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2017

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 2017 và định hướng hoạt động 2018

6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2018

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án Phân phối lợi nhuân, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017

8. Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CFC nhiệm kỳ 2018 - 2023

9. Báo cáo Danh sách dự kiến người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Tài chính cổ phần Xi măng nhiệm kỳ 2018 - 2023

10. Báo cáo Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

11. Sửa đổi, bổ sung điều lệ CFC

12. Thay đổi, bổ sung ngành nghề trong nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty

13. Thay đổi Tên, Logo, Website, Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

14. Thành lập Văn phòng Đại diện

15. Phương án Xử lý Tàu CFC

16. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ 2018

17. Ban hành Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG