Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và thành viên BKS Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng, nhiệm kỳ 2013 - 2018:

 

1. Thông báo số 520/2017/TB-CFC ngày 08/05/2017 về việc Đề cử, Ứng cử bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và thành viên BKS Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng, nhiệm kỳ 2013 - 2018

2. Các biểu mẫu Đề cử, Ứng cử bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và thành viên BKS Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng, nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Phiếu đề cử, ứng cử

+ Thành viên HĐQT độc lập

+ Thành viên BKS

- Lý lịch cá nhân

- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên theo quy định tại Điều 39 Luật các TCTD 2010 & Điều 118 Luật Doanh nghiệp

- Bản khai người có liên quan đối với các ứng cử viên theo quy định tại Khoản 28 điều 4 Luật các TCTD 2010

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG