Thông báo đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên BKS Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng, nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Thông báo số 125/2018/CFC-TB ngày 02/02/2018

- Các biểu mẫu Đề cử, Ứng cử bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên BKS Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng, nhiệm kỳ 2018 - 2023 

(Chi tiết xem tại đây)

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG