Nhà Đầu Tư

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) là một tổ chức tài chính với 03 cổ đông chiến lược là Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) và Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank).

Mục chiến lược của CFC đến 2023 là trở thành một trong ba công ty Tài chính Tiêu dùng có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Hướng tới mục tiêu đó, CFC luôn cố gắng đem lại những nguồn lợi nhuận ổn định và tăng trưởng cho các cổ đông của CFC, đồng thời cung cấp các báo cáo tài chính đáng tin cậy cho tất cả các cổ đông.

Bên cạnh đó, do CFC luôn tập trung vào các kết quả từ dài hạn đến ngắn hạn, CFC nỗ lực tìm kiếm các nguồn sinh lợi nhưng luôn chú trọng đến  lợi ích của mọi cá nhân và cộng đồng có liên quan.