Phân loại độc tính thuốc BVTV

Đóng góp bởi: admincfc 45 lượt xem Đăng ngày 18/04/2024

PHÂN LOẠI ĐỘC TÍNH THUỐC BVTV

Việc phân loại nhằm phân biệt độc tính giữa các loại thuốc BVTV. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, việc phân loại dựa trên độc tính của hoạt chất (technical grade) và dạng gia công tương ứng.

Để thể hiện mức độ độc hại của mỗi loại thuốc BVTV, người ta sử dụng chỉ số gây độc cấp tính LD50 hay còn gọi là liều gây chết trung bình căn cứ thử nghiệm trên thỏ hoặc chuột bạch. Chỉ số LD50 càng thấp thì thuốc càng độc, và ngược lại chỉ số LD50 càng cao thì thuốc càng ít độc.

Phân loại độc tính thuốc BVTV
Phân loại độ độc cấp tính theo Hệ thống phân loại hài hòa toàn cầu đối với các chất và hỗn hợp hóa học GHS
  • Nhóm Ia: Băng màu đỏ (code PMS red 199C) – Parathion, Paration methyl, Phosphamidon, Captafol, Aldicarb, Hexachlorobenzen,…
  • Nhóm Ib: Băng màu đỏ (code PMS red 199C) – Dichlorvos, Methamidophos, Nicotine, Carbofuran, Zinc phosphide, Abamectin, Cyfluthrin,…
  • Nhóm II: Băng màu vàng (code PMS yellow C) – Paraquat, DDT, 2,4-D, Diazinon, Fipronil, Cypermethrin, Carbosulfan, Chlordane, Chlorpyrifos,…
  • Nhóm III: Băng màu xanh da trời (code PMS blue 293 C) – Malathion, Atrazine, Chlorpyrifos methyl, Glyphosate, Diuron, Butachlor,…
  • Nhóm IV: Băng màu xanh lá cây (code PMS green 347 C)Carbendazim, Triasulfuron, Benomyl, Captan, Imazapyr, Tetramethrin,…
Tuy nhiên, bảng phân loại theo WHO chỉ đo lường khả năng ngộ độc ngắn hạn (cấp tính) đối thí nghiệm trên chuột, do đó, một số hoá chất dù thuộc nhóm IV như Carbendazim, Benomyl, Captan vẫn bị cấm sử dụng trong Danh mục thuốc BVTV.
 
Tính đến năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã loại bỏ 12 hoạt chất gồm Carbendazim, Thiophanate Methyl, Benomyl, Paraquat, 2,4-D, Acephate, Diazinon, Zinc phosphide, Malathion, Chlorpyrifos ethyl, Fipronil, Glyphosate vì có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường.
 
Về khả năng gây ung thư, cần tham khảo phân loại theo Cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư (IARC), một bộ phận của WHO, phân chia thành 5 nhóm là 1, 2A, 2B, 3, 4. Theo đó có nhóm 1 (chắc chắn gây ung thư cho người) như Lindane, PCB, Dioxin, As, Cd, Cr6+…; nhóm 2A (hầu như chắc chắn gây ung thư cho người) gồm Glyphosate, Malathion, Diazinon, DDT,…; nhóm 2B (có thể gây ung thư cho người) gồm Toxaphne, Hexachloro benzene, Chlordane, 2,4-D, Parathion,…
 
Theo Công ước Stockholm, các thuốc BVTV bị cấm sản xuất và sử dụng theo Phụ lục A gồm: Aldrin, Chlordane, Chlordecone, Dicofol, Dieldrin, Endrin, Heptachlor,  Hexachlorobenzene (HCB), Alpha hexachlorocyclohexane, Beta hexachlorocyclohexane, Lindane, Mirex, Pentachlorobenzene, Pentachlorophenol và các muối, ester của nó, Endosulfan và các đồng phân của nó, Toxaphene; các thuốc BVTV bị hạn chế theo Phụ lục B gồm DDT, Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) và các muối của nó, perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF).
 
Phân loại độc tính thuốc BVTV
Quy định ghi nhãn mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về quản lý thuốc BVTV.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chủ đề:

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
0924250000